Sibelius-Akademin

Gulnäbbskören Fuksikuoro

Undantagsvis kommer nybörjarkören Fuksikuoro inte att ordnas på hösten 2020. I stället för nybörjarkören är nya studenter välkomna att ta del i Sibelius Akademins körperioder.

Sibelius Akademis körprojekt är öppna för alla akademins studerande oavsett ämnesgrupp. Ingen tidigare kör- eller vokalbakgrund krävs. Det finns ingen audition för körperioder. Projekten varierar i tema och det är lätt att lära sig känna olika musikgenrer genom dem. Ett körprojekt slutar ofta med en konsert. Ibland finns det möjlighet att uppträda i solouppgifter. Studiepoäng för körprojekt delas ut efter varje period.

Nästa körperiod:

S-Y25, SibAChoir -Tulve, Sibelius Academy Choir project, 2cr
24.8. - 29.8.2020, Sat 29.8. Concert in the Church of Paavalinkirkko
Teacher: Jaan-Eik Tulve, https://www.emic.ee/jaan-eik-tulve
Needed voices: soprano, mezzosoprano, alto, (contra tenor, sopranista)
The lessions will be in English. Gregorianic programme.
Enroll at latest: Mon 17.8. to susanna.brandt@uniarts.fi (please tell also your voice type)

Individuell studieplan ISP (HOPS)

Varje studerande skapar en individuell studieplan där studerandet antecknar alla enskilda studieavsnitt i enlighet med huvudämnets examensstruktur samt tidpunkten för de olika studieprestationerna per läsår. Du får hjälp och stöd för att skapa din ISP under inledningsperioden.

Du bör bekanta dig med din egen examensstruktur och kursbeskrivningar före din egen ISP-diskussion. Dessa finns i studiehandboken (för tillfället endast på finska eller engelska).

Bekanta dig också med studerandets online-handledare (på finska eller engelska).

Obligatoriska allmänmusikaliska studier

Obs! Denna anvisning berör endast kandidatstuderanden vid enheten för klassisk musik. Allmänmusikaliska studier berör också studerandena vid musikpedagogik, men de förfar enligt anvisningar som levereras skilt.

Välkommen till att börja allmänmusikaliska studier vid Sibelius-Akademin!

Kandidatexamen i musik innebär s.k. allmänmusikaliska studier, d.v.s. 

 • musikhistoria

 • gehör

 • analys- och satsworkshop

Nya kandidatstuderande vid klassisk musik placeras i grupper enligt sin nivå och huvudämne. Studerande placeras i grupper på grund av tidigare studier samt förhandsuppgifter och/eller på grund av nivåprov. Vi ber er att svara på förhandenkäten (se länken) före 10.8.2020 och att lämna in de begärda förhandsuppgifterna per e-post (se ämnesspecifika anvisningar). Du kan börja på en av de följande utgångsnivåer:

 1. Om din utgångsnivå behöver komplettering före de egentliga kandidatstudierna börjar du med s.k. brostudier. Brostudier kan vara väsentliga om basuppgifterna i gehör känns utmanande eller om övningsmaterialet i musikteori som getts på förhand känns svårt att förstå (se länklistan nedan). Brostudier handlar om gehör och analys- samt satskunskap, inte musikhistoria. Brostudier börjar på allmänmusikaliska ämnens intensivvecka 24.–28.8.2020, varefter studerandets situation granskas. Vid behov fortsätter brostudierna genom första läsåret.

 2. Största delen av studerandena börjar sina studier från kurserna Gestaltningsförmåga i musik I / gehör (Musiikinhahmotustaidot I / säveltapailu) samt Gestaltningsförmåga i musik I / analys- och satsworkshop (Musiikin hahmotustaidot I /analyysi- ja satsityöpaja) samt Historia av västerländsk konstmusik 1: Introduktion (Länsimaisen taidemusiikin historia 1: Johdanto).  Detta passar för dig om dina kunskaper motsvarar ungefär fördjupade studier i ett musikinstitut (fördjupade studier i grundläggande konstundervisning) och om förhandsuppgifterna i musikteori och grunduppgifterna i gehör känns relativt lätta.

 3. Om du har tidigare professionella studier eller din kunskap är annars speciellt stark, kan du be om identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande (s.k. AHOT-ansökning). Ett AHOT-beslut förutsätter att man gjort förhandsuppgifterna noggrant (rekommenderat att göra även länklistans övningsmaterial angående sats- och analyskunskaper) samt att man deltar nivåproven i gehör och/eller sats- och analyskunskaper på startperioden.

Om du tänker ansöka om identifiering och erkännande av tidigare förvärvat kunnande (gehör / musikteori / musikhistoria) i din examen (AHOT), ska detta göras genast i början av studierna, alltså via den medföljande enkäten och genom att lämna in förhandsuppgifterna.

Förhandsuppgifterna och nivåproven

 

 • Musikhistoria: inga förhandsuppgifter eller nivåprov. Om du tidigare har studerat musikhistoria på högskole- eller yrkeshögskolenivå, kan du ansöka om delvis ersättande prestationer för studier i historia vid Sibelius-Akademin. Välj då AHOT-alternativet. Bekanta dig först med kursbeskrivningarna i studieplanen angående alla fyra kurser i historia (https://opinto-opas.uniarts.fi/fi/tutkinto-ohjelma/8542) (på finska och engelska) och gör ett argumenterat förslag om vilken/vilka av dessa moduler du vill tillgodoräkna med dina tidigare studier. Därutöver behövs ett betyg om dina tidigare studier samt en kort beskrivning om studiernas innehåll och antalet timmar på kursen. 

Nivåproven ordnas på onsdagen 19.8.2020 enligt följande tidtabell:

kl. 9–11 muntligt prov i gehör (endast för de som ansöker om AHOT)
kl. 11–14 nivåprov i musikteori (för alla; studerande indelas i grupper)
kl. 12:30–15 skriftliga delar i gehör (smågrupper; endast för de som ansöker om AHOT)

Länk till SurveyPal-enkäten (sista inlämningsdagen 10.8.2020):

https://q.surveypal.com/Yleismusiikillisten-opintojen-aloituskysely

Bekanta dig noggrant med förhandsuppgifterna (skilda PDF-filer för gehör samt sats- och analyskunskaper har levererats per e-post). Svaren till uppgifterna fogas i enkäten som PDF- och ljudfiler (se vidare anvisningar). Om du ansöker om att tillgodoräkna kurser i musikhistoria med tidigare studier (AHOT) behöver du dessutom ett betyg om dina tidigare studier.

Studierådgivning ges för allmänmusikaliska studier på inledningsperioden för nya studerande samt på sommaren på distans, via telefon eller e-post enligt följande:  

Gehör:

 • förfrågningar lotta.ilomaki (at) uniarts.fi

 • studierådgivning på distans på måndagen 29.6.2020 kl. 15–17 eller på tisdagen 4.8.2020 kl. 15–17 (anmäl per e-post dagen innan)

Sats- och analyskunskaper:

 • förfrågningar fr.o.m. 3.8.2020 ville.komppa (at) uniarts.fi, även per telefon +358 50 512 8807

Musikhistoria:

 • Förfrågningar besvaras av professor Markus Mantere Markus Mantere markus.mantere (at) uniarts.fi


Tillgodoräknande av studier

Tidigare förvärvade kunskaper kan tillgodoräknas för en examen vid Sibelius-Akademin i enlighet med riktlinjerna från Konstuniversitet och Sibelius-Akademin. Du bör göra en ansökan redan i början av dina studier så att alla tillgodoräknade studier kan beaktas i din personliga studieplan. Eventuella tillgodoräknanden bör diskuteras med ämnesgruppens planerare i den första ISP-diskussionen.

Mer information om tillgodoräknande av studier i ARTSI.

Språk- och kommunikationsstudier

Språk- och kommunikationsstudier

Välkommen att studera språk och kommunikation!

En musiker behöver språk- och kommunikationsförmåga i många olika studie- och arbetssituationer. Därför är det värt att investera i språk från början av dina studier.

Obligatoriska språkstudier som ingår i kandidatexamen i musik (10 sp)

 • ett främmande språk (5 sp)

 • det andra inhemska språket (svenska eller finska) (3 sp) och

 • skriftlig kommunikation (2 sp).

Av de som studerar sång krävs även studier i tyska och italienska.

Vid Sibelius-Akademin kan du avlägga studierna i det främmande språket i engelska eller tyska och i finska som andra inhemska språket. Under läsåret 2020–2021 ordnas flera kurser i engelska för studerande vid SibA och en gemensam kurs i finska för hela Konstuniversitetet, i tyska erbjuds endast ett nivåprov. Om du tidigare har studerat franska, italienska, ryska eller spanska i skolan är det möjligt att ta någon av dessa som främmande språk i examen. Kontakta i så fall kielet@uniarts.fi för vidare information.

Att avlägga språkstudier

Språkstudierna kan avläggas antingen genom att delta i en kurs eller, om språkkunskaperna är tillräckligt goda, i ett nivåprov (B2.2 eller högre nivå samt kunskap i musikterminologi krävs).

Studerandena vid Sibelius-Akademin kan visa sina kunskaper i engelska genom att självständigt sammanställa en portfölj som kompletteras med en intervju med läraren. Det finns en egen portfölj för de två obligatoriska kurserna i engelska: English 1 Portfolio (SibA) / English 2 Portfolio (SibA)

Bristande språkkunskaper

Om dina språkkunskaper i engelska är otillräckliga (t.ex. vitsorden approbatur eller lubenter i A-engelska) ska du först delta i en förberedande kurs som anordnas under höstterminen. I kursen ingår kontaktundervisning och individuell handledning. Först därefter kan du ta de kurser som ingår i examen.

Nivåtest i språk

Om du är osäker på dina språkkunskaper lönar det sig att delta i ett nivåprov i augusti. Anmäl dig till kielet@uniarts.fi:

 • On 19.8. kl. 9–12 eller 13–16, Musikhuset S5101/S5119 och Black Box (i BB behövs egen dator + hörlurar)

 • Må 24.8. eller ti 25.8. kl. 17–19, Musikhuset S5119

Tillgodoräknandet av tidigare avlagda språkstudier

Du kan eventuellt räkna dig till godo tidigare språkstudier vid ett universitet eller en högskola i examen i Sibelius-Akademin. Gymnasiestudier i tyska och italienska ersätter studier i dessa språk som krävs av sångare. Vitsordet laudatur och eximia i A-engelska i studentexamen ersätter den skriftliga delen (2 sp) av kursen English for Music Studies and Practice 1 (sammanlagt 3 sp). Om du tänker ansöka om tillgodoräknande för skriftlig engelska anmäl dig till det muntliga nivåprovet: kielet@uniarts.fi. 

För att ansöka om tillgodoräknande fyll i AHOT-blanketten (tyvärr endast på finska eller engelska). Bifoga vidimerade kopior på examensbetyget eller utdrag ur studieregistret och skicka dokumenten antingen elektroniskt (kielet@uniarts.fi) eller per post till Nervandersgatan 13/PB 35, 00097 Konstuniversitet. Infoställena på olika campus står till tjänst med intern post.

Valfria språkstudier

Du kan utvidga dina språkkunskaper på olika valfria språkkurser efter att avlagt språkstudierna som ingår i kandidatexamen. T.ex. duo-studier är ett roligt sätt att lära sig ett nytt språk eller upprätthålla tidigare kunskaper med en internationell studerande. Mera information: kielet@uniarts.fi.

All information om språkstudierna finns i Artsi (artsi.uniarts.fi): FÖR DEN STUDERANDE / Undervisningsutbud och genomförande av studier / Språk- och kommunikationsstudier och gemensamma studier. Kursutbudet hittar du här: opinto-opas.uniarts.fi (tyvärr endast på finska eller engelska för tillfället).

Mera information om språkstudierna av språklärarna

Sarka Hantula, tfn 050 345 3946

 • engelska (Sibelius-Akademin och Teaterhögskolan)

Emmi Huttunen, tfn 050 574 6504

 • ansvarig lektor i språk, allmän rådgivning, engelska och svenska

Laura Lehtinen, tfn 050 414 1536

 • finska, skriftlig kommunikation

Sara Leppänen,

 • svenska, muntlig och skriftlig kommunikation

Sanna Teerenhovi, tfn 050 5756 353

 • finska, finska som andra inhemska språket, skriftlig kommunikation

Pilvi Järvinen, tfn 050 562 7014

 • planerare, tillgodoräknande av tidigare språkstudier, rådgivning

Personlig e-post: fornamn.efternamn@uniarts.fi

Allmän rådgivning: kielet@uniarts.fi

Pedagogikstudier

Studierna om pedagogik för lärare är automatiskt inkluderade i studier för studerande av musikpedagogik. Studerande som studerar instrument- eller vokalstudier, jazz, folkmusik, kyrkomusik, allmänna musikämnen eller musikteknologi som huvudämne kan också inkludera pedagogiska studier i sina studier. En informationssession om pedagogiska studier kommer att ordnas senare under terminen.

Individuella lektioner

För att kunna få undervisning och delta i kurser måste du vara registrerad som närvarade studerande och ha din individuella studieplan godkänd. Du kan begära lektioner från en viss lärare i samband med din ISP-diskussion. Ämnesgruppen fattar beslut om vilka studerande som tilldelas individuella lektioner och överväger om din begäran om lärare är möjlig.

Gruppundervisning

Första årets studerande anmäler sig i gruppundervisning på inledningsperioden. Handledning får man i Studerandes nättjänster-infon och i ISP-diskussionen. I fortsättningen anmäler man sig till följande årets gruppundervisning på våren.

Gruppundervisningens spelregler i nötskal

 • Gruppundervisning förutsätter regelbunden närvaro. Anmäl om frånvaron.

 • Försena dig inte från timmarna.

 • Man kan ersätta en del undervisningstimmar med självstudier. Om den inte ges kursspecifika anvisningar, får man vara max. 3 undervisningstimmar borta från kurser som samlas en gång i veckan och max. 6 gånger från kurser som samlas två gånger i veckan.

 • Acceptabla orsaker för frånvaro är inte spellektion, grupplektion, kammarmusikövning, konserter eller övrigt arbete eller en annan överlappande kurs.

 • Håll koll på dina frånvaron och ta själv reda på uppgifter som getts på lektionen och lektionens innehåll. Ansvaret om kommunikation är hos studeranden. Läraren skapar inte individuellt material för den som varit borta från lektionen.

 • Man tar emot platsen i gruppen genom att vara på plats på första lektionen.

 • Undervisningstider eller gruppindelningar jämkas inte enligt studerandenas personliga tidtabeller.

 • Föregående studier skall vara registrerade innan studeranden får en plats i gruppen.

 • Eventuella delprestationer och kompletterande prestationer görs före den bestämda utsatta tiden eller senast inom ett år efter kursen slutat.

 • Om du måste avbryta kursen kontakta genast din ISP-ansvarsperson.