Studierna vid Bildkonstakademin

Studierna vid Bildkonstakademin

Allmänt om studierna

Första läsårets tidtabell

Hösten 2020:

Nya studenternas anmälning vid studentservicen torsdag 20.8. (exakta tider ska uppdateras på denna sida i Juni)
Gemensam introduktionsdag för Konstuniversitetets nya studerande 21.8.2020
Studierna börjar måndag 24.8.
Studierna inleds under vecka 34
Undervisningen under höstterminen 2020: veckorna 35–41 och 43–51
Ingen kontaktundervisning: vecka 42
Studieresa: meddelas senare

Våren 2021:
Studierna fortsätter: under vecka 2
Ingen kontaktundervisning: vecka 8
Undervisningen under vårterminen: veckorna 2–7 och 9–18/24

Läsåret inleds officiellt den 1 augusti och avslutas den 31 juli. Läsåret består av höst- och vårtermin. Undervisningen på Bildkonstakademin sker i huvudsak från början av september till slutet av maj. De studerande har möjlighet att komma överens om självständiga sommarstudier med lärarna.

Förstaårsstuderandena inleder sina studier vid början av höstterminen med en introduktionsperiod, varefter de påbörjar en studiehelhet som kallas Mylly på finska och som varar en hel hösttermin, Introduktion till konstnärligt arbete. Under perioden bekantar de studerande sig med de olika studieområdena. Undervisningen startar under den första veckan. Undervisningen sker vanligen mellan kl. 9–17 varje dag.

Vid början av vårterminen påbörjar den studerande sina studier inom det studieområde som hen valt. Varje studerande gör själv sitt val vid höstterminens slut. Under den första vårterminen får den studerande börja använda ett arbetsutrymme som tilldelas hen av sitt eget studieområde. Under det första läsårets vårtermin påbörjar den studerande seminariet i konstnärligt arbete och slutför kursen Grunderna i konsthistoria. Dessutom kan hen avlägga konststudier och engagera sig i självständigt konstnärligt arbete enligt eget val samt avlägga språk- och/eller teoristudier.

Under sina individuella studier ska den studerande avlägga en helhet omfattande minst 20 sp konststudier inom studieområden (skulptur, måleri, konstgrafik eller tid- och rumkonst eller gemensam undervisning).

Examina i bildkonst

Utbildningsprogrammet i bildkonst leder till två examina. Först avlägger de studerande lägre högskoleexamen (kandidat i bildkonst) och fortsätter därefter till högre högskoleexamen (magister i bildkonst).
Ungefär hälften av studerande antas direkt för att avlägga magisterexamen i bildkonst.

Vid Bildkonstakademin kan man också studera inom Praxis – magisterprogrammet i konst och utställningspraxis, som antar nya studerande vartannat år.

Efter avläggande av magisterexamen kan man söka till doktorandprogrammet i bildkonst (doktor i bildkonst).

Kandidat i bildkonst

Kandidatexamen i bildkonst, Bachelor of Fine Arts (KuK, BFA), omfattar 210 studiepoäng. Målsättningen är att den ska avläggas på 3,5 år. Studierna genomförs i enlighet med undervisningsplan för kandidatexamen i bildkonst. Undervisningsplan för kandidatexamen i bildkonst (pdf)

Magister i bildkonst

Magisterexamen i bildkonst, Master of Fine Arts (KuM, MFA), omfattar 210 studiepoäng. Den målsatta studietiden för examen är 2 år. Studierna genomförs i enlighet med undervisningsplan för magisterexamen i bildkonst.

Undervisingsplan för magisterexamen i bildkonst (pdf)

Undervisningsplan för Praxis - magisterprogram (pdf, på engelska)

Doktor i bildkonst

Doktorsexamen i bildkonst omfattar 240 studiepoäng, vilket motsvarar 4 års heltidsstudier. Studierna genomförs i enlighet med undervisningsplan för doktorsexamen i bildkonst (pdf)

 

Bildkonstakademins studieområden

Bildkonstakademins studieområden är skulptur, måleri, konstgrafik och tid-rumkonst. Inom studieområdet för tid-rumkonst är det möjligt att välja följande inriktningsalternativ: rörlig bild, fotografi eller plats- och situationsbunden konst. Bildkonstakademin erbjuder även det tvååriga Praxis-magisterprogrammet i konst och utställningspraxis.

Studiehelheterna som ska genomföras under den första höstterminen ordnas av studieområdet för gemensam undervisning. Dessutom ansvarar det för grundexamensstuderandes obligatoriska och valfria gemensamma undervisning i konst och skrivande: konsthistoria, konstteori, studier i filosofi och utställningspraxis, studier i ritning och observation, arbetslivsfärdigheter samt studiehelheten Konstnären i samhället.

Mer om Bildkonstakademins studieområden

Din individuella studieplan (ISP)

Grundexamensstuderande lägger upp en individuell studieplan (ISP) som stöd för sina studier, och den uppdateras årligen. Syftet med studieplanen är att stöda den studerande i sin egen studieplanering, studiernas framskridande och utexamineringen. Studieplanen innehåller en plan över hur den studerande ska genomföra de obligatoriska och valfria studierna och med vilken tidtabell samt en plan över den studerandes konstnärliga arbete. Studieplanen utarbetas separat för varje examen. Upprättandet av den individuella studieplanen är obligatoriskt för alla Bildkonstakademins examensstuderande. Den studerande går igenom sin studieplan med sin egenlärare och studietjänstpersonalen i ett studieplaneringssamtal, som är ett sätt för universitetet att följa upp den studerandes studieframgång och utveckling samt en chans att diskutera den studerandes konstnärliga mål och karriärplaner. Studieplanen godkänns av egenläraren.

Om den studerande tidigare har avlagt mycket konststudier och andra studier på universitetsnivå, kan hen ansöka om att få dessa studier tillgodoräknade som en del av sin examen.
 

Stöd till bildkonststudier

Bildkonstakademin stöder sina studerandes och alumners konstnärliga verksamhet på olika sätt, läs mer här.

Har du frågor kring inledandet av studierna? Studiebyråns kontaktuppgifter